HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Cycling Vlaanderen - Afdeling Antwerpen vzw 

Zeteladres 

Ondernemingsnummer: 0886.206.351 


De algemene vergadering van 05/05/2014 heeft in haar zitting besloten volgend huishoudelijk reglement aan te nemen: 

TITEL I - ALGEMENE PRINCIPES 

Artikel 1 

Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen , afgekort WBV - afdeling Antwerpen werd gesticht als v.z.w. bij akte van 23/12/2006 en zulks ingevolge een beslissing van de feitelijke algemene vergadering gehouden te Nijlen op 18/12/2006. Haar oprichtingsstatuten werden bekendgemaakt in het B.S. van 17/01/2007. 

Artikel 2 

WBV - Afdeling Antwerpen vzw beheert en bevordert de wielersport in de provincie, zoals voorzien in artikel 3 van de statuten. Zij zal de Belgische wetten en de decreten van de Gewesten en Gemeenschappen eerbiedigen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het toezicht op de naleving van de bepalingen van het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, het decreet van 27 maart 1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening, het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, de beginselen van de democratie en de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De WBV - Afdeling Antwerpen vzw en de bij de WBV vzw aangesloten clubs verbinden er zich bovendien toe de wetgeving op de bestrijding van de mensenhandel na te leven en te doen naleven. 

Het betreft: 

 De wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 

 En alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij: 

 Ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang 

 Of gebruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert Wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel. 

Artikel 3 

PANATHLON-verklaring WBV - Afdeling Antwerpen vzw, zoals erkend door WBV vzw, verklaart zich aan te sluiten bij de bepalingen van de PANATHLON-verklaring inzake Ethiek in de Jeugdsport, zoals door de WBV vzw ondertekend op 3 oktober 2005. 

Artikel 4 

Het boekjaar vangt aan op 1 januari van ieder jaar en verstrijkt op 31 december van het zelfde jaar. 

Artikel 5 

Elke bestuursfunctie is principieel vastgesteld op een termijn van vier jaar. Eenmaal de ouderdom van 74 jaar bereikt werd, eindigt het mandaat bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw. 

Artikel 6 

Geen enkele functie noch mandaat wordt bezoldigd. 15.03.2014 

Artikel 7 

Aan een gewezen lid van de raad van bestuur, van het dagelijks bestuur of van een commissie kan, op zijn verzoek, de eretitel van zijn functie of mandaat verleend worden. Hij dient voorgedragen te worden door het bestuur of de commissie waartoe hij behoord heeft, waarna de raad van bestuur beslist. Het is de ereleden toegelaten op eigen kosten, op eigen risico en met raadgevende stem de vergaderingen van de raad van bestuur of de commissies bij te wonen, waarvan ze erelid zijn. 

TITEL II - STRUCTUUR 

A. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 

Artikel 8 

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de loop van de eerste helft van het jaar en minimum 40 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de WBV vzw. De Algemene Vergadering bepaalt de samenstelling en het aantal leden van de raad van bestuur. 

Artikel 9 

Tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur volgend op de jaarlijkse algemene vergadering (binnen de acht kalenderdagen), hebben de benoemingen plaats voor alle vacante functies en mandaten in de WBV - Afdeling Antwerpen vzw. 

Artikel 10 

Binnen de acht kalenderdagen na de provinciale algemene vergadering verkiest de raad van bestuur de leden die de provinciale vzw zullen vertegenwoordigen in de algemene vergadering van WBV vzw en KBWB vzw en duidt de vertegenwoordigers aan die namens de provinciale afdeling zetelen in de raad van bestuur van WBV vzw.( de provinciale voorzitter en zijn vaste vervanger) en in de raad van bestuur K.B.W.B. vzw Als er in de loop van het dienstjaar een functie of mandaat vrijkomt, zal de raad van bestuur de nieuwe titularis voordragen om de functie of het mandaat te bekleden tot het verstrijken van het lopende dienstjaar, indien statutair mogelijk. 

Artikel 11 

De voorzitter kan personen, na overleg met de raad van bestuur, uitnodigen op de raad van bestuur met adviserende stem. 

Artikel 12 

De werking van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw wordt als volgt georganiseerd: - de algemene vergadering van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw; - de raad van bestuur van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw; - het dagelijks bestuur van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw; De bevoegdheden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het dagelijks bestuur worden omschreven in de statuten. De volgorde van de toekenning der mandaten is als volgt: eerst de verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester, gevolgd door de benoeming van de andere mandaten. Daarnaast wordt er nog een beroep gedaan op de commissies en subcommissies, om een goede werking van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw mogelijk te maken. 

B. Het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 13 

De samenstelling wordt bepaald zoals voorzien in artikel 17 van de statuten van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw. 

C. Commissies 

De raad van bestuur stelt elke commissie of subcommissie aan die hij nuttig acht in het belang van de vzw WBV - Afdeling Antwerpen. Elke commissie kan voorafgaandelijk subcommissies oprichten die nuttig zijn voor haar werking en waarvan de samenstelling en de bevoegdheden door de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd. De raad van bestuur benoemt de voorzitters van die commissies. De personen die kandidaat zijn voor het voorzitterschap van een commissie dienen hun kandidatuur te stellen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres, samen met een "uittreksel uit het strafregister" en de lidkaart of de vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur, gevoegd worden. Artikel 15 De voorzitter van de raad van bestuur zetelt van ambtswege met stemrecht in elke commissie. De andere leden van het dagelijks bestuur mogen, met raadgevende stem, de vergaderingen van de commissies bijwonen. Artikel 16 Het dagelijks bestuur mag aan elke commissie of subcommissie die dit nodig acht, tijdelijk, een gespecialiseerd technicus toevoegen die met raadgevende stem zal zetelen, evenals meewerkende leden die de taken zullen uitvoeren die hen door deze commissies worden opgelegd. 

D. Aannemingen, schorsingen 

Artikel 17 

Vallen onder de administratieve bevoegdheid van de provinciale afdeling: 

a) de leden van de clubs die lid zijn van WBV vzw die haar zetel binnen de grenzen van de provincie heeft; 

b) de individuele leden, aangesloten bij de WBV vzw, in de provincie gedomicilieerd; 

c) de clubs, aangesloten bij de WBV vzw, met zetel binnen de provinciegrenzen. 

d) Voor de provincie Vlaams-Brabant, inclusief de clubs die gevestigd zijn in het Brussel Hoofdstedelijk gewest. 

Artikel 18 

De clubs en de leden die verzuimen hun verplichtingen tegenover WBV vzw na te komen, alsook zij die de reglementen overtreden of de bond schade toebrengen, kunnen op voorstel van de raad van bestuur van WBV - Afdeling Antwerpen vzw, door de bevoegde bondsinstantie geschorst worden. Zij kunnen ook uitgesloten worden, overeenkomstig de statuten van WBV vzw. 

Artikel 19 

In geval in de afdeling een geschil rijst tussen de commissies, zal de raad van bestuur als bemiddelaar optreden. Indien geen verzoening bereikt wordt of indien de raad van bestuur of het dagelijks bestuur van de afdeling zelf in een geschil betrokken is, zal voor een scheidsrechterlijke uitspraak beroep gedaan worden op de raad van bestuur van WBV vzw. 

E. Jaarvergadering van de clubs 

Artikel 20 

De vergadering van toetredende clubs heeft als bevoegdheid het kiezen van de kandidaat-leden van de algemene vergadering van de vzw, conform artikel 7bis van de statuten. 

TITEL III - PROVINCIALE COMMISSIES 

Artikel 21 

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van de provinciale commissies. De voorzitter wijst onder zijn leden een plaatsvervanger en een secretaris aan. 

Artikel 22 

Elke commissie is minimaal samengesteld uit:  

a) De voorzitter 

b) De leden. 

Artikel 23 

Jaarlijks worden binnen de acht kalenderdagen na de algemene vergadering de door WBV vzw vereiste provinciale mandaten overgemaakt aan de administratie van WBV vzw. 

TITEL IV - ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 

A. Uitnodigingen en agenda 

Artikel 24 

De commissies en subcommissies vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of op schriftelijk verzoek van een derde van de leden aan hun voorzitter gericht. 

Artikel 25 

De leden worden individueel uitgenodigd. De uitnodigingsbrief wordt hun acht kalenderdagen voor de vergadering opgestuurd. Deze brief bevat de punten die voorkomen op de agenda die door de voorzitter werd opgesteld. Indien mogelijk, is deze vergezeld van de documenten die betrekking hebben op de punten die zullen worden besproken. Indien, na het versturen van de agenda, de voorzitter schriftelijk ingelicht wordt over nieuwe agendapunten, deelt de voorzitter deze mee aan de vergadering die beslist of ze onmiddellijk behandeld worden of op de agenda van de volgende vergadering geplaatst worden. De leden hebben het recht de dossiers in te zien die betrekking hebben op de punten opgenomen in de agenda. Het is hun toegelaten fotokopieën te nemen. 

Artikel 26 

Wanneer men over kalenderdagen spreekt, bedoelt men alle dagen tussen de datum van het versturen van de uitnodiging en de datum waarop de vergadering plaatsvindt. 

B. Aanwezigheid op de vergaderingen 

Artikel 27 

De leden zullen, bij het betreden van de vergaderruimte, de aanwezigheidslijst ondertekenen. Hun naam wordt vermeld in het verslag van de vergadering. 

C. Voorzitter- en ondervoorzitterschap commissies 

Artikel 28 

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de plaatsvervangende voorzitter en bij diens afwezigheid door de secretaris. 

D. Wijze van vergaderen 

Artikel 29 

De interpellaties worden gehouden in het Nederlands. 

Artikel 30 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris (of verslaggever). Zij worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De verslagen van alle provinciale vergaderingen worden naar de leden van de raad van bestuur van de afdeling gestuurd. Eén exemplaar wordt naar de zetel van de WBV vzw verstuurd. 

Artikel 31 

Ieder lid heeft het recht bezwaren te uiten tegen de inhoud of de vorm van het verslag. Eventuele opmerkingen moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 8 dagen na ontvangst van het verslag. Indien beslist wordt over te gaan tot een rechtzetting, dan zal de tekst ervan opgenomen worden in het verslag van deze vergadering. 

Artikel 32 

De punten worden, tenzij de vergadering er anders over beslist, behandeld in de volgorde waarin ze op de agenda voorkomen. 

Artikel 33 

De voorzitter organiseert de vergadering en is verantwoordelijk voor het goede verloop ervan. 

Artikel 34 

Aanvallen van persoonlijke aard en/of kwaadwillige opmerkingen worden beschouwd als verstoring van de orde. 

E. Wijze van stemmen en verkiezing van de leden 

Artikel 35 

Elk lid heeft recht op één stem. Met uitzondering van de stem in de algemene vergadering van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw kan niet met volmacht gestemd worden. 

Artikel 36 

De voorzitter beslist over de wijze van stemmen. Indien men stemt over personen of persoonlijke feiten, moet er geheim gestemd worden. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. Bij een tweede gelijkheid van stemmen: 

a) als het om personen gaat, wordt volgende procedure, toegepast: bij een tweede gelijkheid van stemmen wordt het lid dat het meeste aantal jaren functie telt binnen de WBV vzw of KBWB vzw verkozen verklaard, met bij orde van voorkeur de jaren functie binnen de raad van bestuur, de Vlaamse commissies en de provinciale raad van bestuur; 

b) als het om een voorstel of een straf voor persoonlijke feiten gaat, wordt het verworpen. 

Artikel 37 

Bij de stemming bij naamafroeping brengen de leden hun stem uit met de verklaring: "ja", "nee", of "ik onthoud mij". 

Artikel 38 

Bij geheime stemming wordt gebruik gemaakt van individuele stembrieven. Hun model, alsook de tekst ervan, wordt opgesteld in gezamenlijk overleg door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 39 

Alvorens over te gaan tot het verwerken van de stemmen, zal het aantal stembrieven geteld worden. Als het aantal niet overeenstemt met het aantal stemgerechtigden, zullen de stembrieven vernietigd worden. Daarna zal een nieuwe stemming plaatsvinden. 

Artikel 40 

Het tellen van de stemmen gebeurt door het oudste en het jongste aanwezige lid. De secretaris noteert het aantal stemmen. De voorzitter kondigt de uitslag van de stemming aan. De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de uitgedrukte stemmen genomen aangezien bij het bepalen van de meerderheid geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen of de ongeldige stembrieven 

Artikel 41 

De leden worden verkozen bij eenvoudige meerderheid volgens de op hen uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemronde georganiseerd. Bij een tweede gelijkheid van stemmen: 

a) als het om personen gaat, wordt volgende procedure, toegepast: bij een tweede gelijkheid van stemmen wordt het lid dat het meeste aantal jaren functie telt binnen de WBV vzw of KBWB vzw verkozen verklaard, met bij orde van voorkeur de jaren functie binnen de raad van bestuur, de Vlaamse commissies en de provinciale raad van bestuur; 

b) als het om een voorstel of een straf voor persoonlijke feiten gaat, wordt het verworpen. Men stemt voor maximum evenveel leden als er kandidaten te verkiezen zijn.  

Artikel 42 

De kandidaten voor om het even welk mandaat binnen de WBV - Afdeling Antwerpen vzw moeten lid zijn van een club met zetel in de afdeling waar ze hun kandidatuur stellen. 

TITEL V - ONVOORZIENE GEVALLEN 

Artikel 43 

Al de zaken die niet door de statuten of het huishoudelijk reglement geregeld worden, worden beslecht door de raad van bestuur, overeenkomstig de verplichtingen en binnen de beperkingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen. 

Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 05/05/2014 

Te Nijlen (ondertekening)