>

ALGEMENE VERGADERING 25 JANUARI 2019  

07-01-2019

AANDACHT AAN DE CLUBS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN


Naar aanleiding van onderstaande mail verstuurd op 6 november 2019  met onderstaande gegevens naar de briefwisselaar en voorzitter van alle Antwerpse wielerclubs, willen wij u aan deze ALGEMENE VERGADERING op 25 januari met aanvang om 19.30u herinneren en hopen op de aanwezigheid van enkele van uw clubleden te mogen rekenen.

De agenda zoals u onderaan kan lezen zal u nog ontvangen uiterlijk voor 18 januari 2019.


Na de ALGEMENE VERGADERING zal de KALENDERVERGADERING VAN HET WEGSEIZOEN 2019 plaatsvinden, indien er nog organisaties die op de kalender geplaatst dienen te worden vragen wij u beleefd om de voorzitter WPV Swa Eliaerts hiervoor te contacteren. swa-eliaerts@skynet.be


Namens cycling Vlaanderen Antwerpen

Gabriël Termont                                                                                                                                    secretaris  

Tielen, 6 november 2018


Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw, Mijnheer,


Wij hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de gewone provinciale algemene vergadering die zal doorgaan op:


VRIJDAG 25 JANUARI 2019 om 19.30u

Aula Sport Vlaanderen - Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals


Wij achten het passend uw aandacht te vestigen op:

 • Om op de agenda van de provinciale algemene vergadering vermeld te worden, dienen de voorstellen, per aangetekende brief, tenminste dertig (30) kalenderdagen voor de datum van de vergadering, aan het privé-adres van de voorzitter van de afdeling verstuurd te worden.
 • De agenda van de provinciale algemene vergadering dient tenminste acht (8) kalenderdagen voor de datum van deze vergadering te worden verstuurd.
 • Om door de jaarlijkse provinciale algemene vergadering te worden verkozen moeten ALLE kandidaten, persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten gedomicilieerd zijn in de provincie waar ze hun kandidatuur stellen. Deze kandidatuur moet minstens dertig (30) kalenderdagen voor de datum van de jaarlijkse provinciale algemene vergadering, per aangetekende brief, aan het privé-adres van de voorzitter van de afdeling, gestuurd te worden, samen met een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en de lidkaart of vergunning van de kandidaat (of fotokopie) van het lopende jaar.
 • Het individueel lid is gehouden persoonlijk te stemmen. Clubleden stemmen door bemiddeling van hun voorzitter, die op vertoon van zijn geldige lidkaart of vergunning Cycling Vlaanderen de stemmen ontvangt, de stemmen uitbrengt en ze persoonlijk deponeert in de daarvoor voorzien stembus. De voorzitter kan ook volmacht verlenen doch enkel en alleen aan een ander lid VAN ZIJN CLUB dat in 2018 als clublid bij Cycling Vlaanderen is aangesloten. Deze volmacht MOET ONDERTEKEND zijn door de VOORZITTER en de SECRETARIS waarvan de handtekeningen geregistreerd zijn bij de administratieve diensten van de afdeling. Deze volmacht moet per aangetekende brief minstens acht kalenderdagen voor de datum van de provinciale algemene vergadering aan het privé-adres van de voorzitter van de afdeling verstuurd worden. Deze volmacht zal meegestuurd worden met de agenda van de vergadering.

VERKIEZINGEN

Hoofdbestuur:
9 leden voor de duur van 4 jaar (1/2023)
1  lid voor de duur van 1 jaar (1/2022)

Zijn uittredend en herkiesbaar:

 • Peter Boumon,
 • Frank Dubin,
 • Benny Schenck,
 • Gabriël Termont,
 • André Thys,
 • Marc Van Den Eynde,
 • Rudi Van Steenbergen,
 • Chantal Bensch,               nieuwe kandidate 2019
 • Francois Bruyndonckx,    nieuwe kandidaat 2019


Dagelijks bestuur  :  1  kandidatuur ondervoorzitter Afdeling 
                                       (Francois Bruyndonckx)
                                    1  kandidatuur secretaris Afdeling 
                                       (Gabriël Termont)
                                                    Benaming dagelijks bestuur wordt vanaf eind maart 2019 - uitvoerend comité

Wie hiervoor zijn kandidatuur wil stellen moet dit persoonlijk doen met een aangetekend schrijven, persoonlijk ondertekend en met vermelding aan de buitenkant "kandidaat Uitvoerend Comité", bijgevoegd een bewijs van goed gedrag en zeden en de lidkaart of vergunning van het lopende jaar (of kopie) te versturen aan het adres van de voorzitter Jan Vandael, Europalaan 71 - 2470 Retie en dit voor 28 december 2018.
De leden die reeds in orde zijn met hun uittreksel strafregister model 2, hoeven dit NIET meer te doen voor hun kandidatuurstelling.

ONTVANKELIJKHEID DER KANDIDATEN:

De termijn voorzien voor het insturen van de kandidaturen is bepaald op tenminste dertig (30) kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering, alle kandidaturen en voorstellen om op de agenda vermeld te worden moeten " PER AANGETEKEND SCHRIJVEN PER POST" voor 28 DECEMBER 2018 aan de voorzitter der afdeling, De Heer Jan Vandael, Europalaan 71 - 2470 Retie te worden verzonden. Zoals reeds vermeld moet het getuigschrift van goed zedelijk gedrag evenals de lidkaart of vergunning (of fotokopie) van het lopende jaar worden bijgevoegd.

AGENDA:

De agenda van de gewone algemene vergadering, zal tegen uiterlijk 18 januari 2019 hetzij dus acht (8) kalenderdagen voor de vastgestelde datum van de vergadering aan u worden toegestuurd.Uw bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat slechts de leden die in 2018 aangesloten en vermeld staan op de lijsten van Cycling Vlaanderen stemrecht genieten.

Namens de afdeling Antwerpen Cycling Vlaanderen

Voorzitter:                                                                                                                                 Secretaris:   Jan Vandael                                                                                                                      Gabriël TermontTijdens de vergadering van de RAAD VAN BESTUUR op maandag 7 januari 2019 werden alle enveloppen met kandidatuurstellingen (personen waarvan de namen in het groen gekleurd werd) geopend en nagezien. Op de Algemene vergadering op 25 januari zullen ze officieel voorgedragen worden.