STATUTEN

Versie 15.03.14 


Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen vzw 

Zeteladres 

Ondernemingsnummer: 0886.206.351 


De algemene vergadering van 05/05/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten als volgt te wijzigen: 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 

Artikel 1 

De v.z.w. draagt de naam "Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen" of afgekort "WBV - Afdeling Antwerpen". 

Artikel 2 

De vereniging is gevestigd te Nijlen. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De algemene vergadering is bevoegd het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van de provincie Antwerpen. 

Artikel 3 

WBV - Afdeling Antwerpen vzw heeft tot doel de organisatie en de verspreiding van de wielersport in de provincie Antwerpen in al haar verschillende vormen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw heeft eveneens tot doel, als enige afdeling per provincie, de wielersport in al zijn verschillende vormen te vertegenwoordigen bij WBV vzw en om haar doel te bereiken, met deze federatie de nodige overeenkomsten af te sluiten. WBV - Afdeling Antwerpen vzw werkt uitsluitend samen met WBV vzw en KBWB vzw. WBV - Afdeling Antwerpen vzw volgt op wielergebied geen andere reglementering dan die van deze vzw's. WBV - Afdeling Antwerpen vzw erkent enkel WBV vzw, KBWB vzw en UCI als wielerfederatie. Zij erkent ook de structuren van deze wielerfederaties. WBV - Afdeling Antwerpen volgt alle beslissingen van de Algemene vergadering en Raad van Bestuur van Wielerbond Vlaanderen vzw In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan WBV Afdeling Antwerpen vzw in bijkomende orde zelfs daden van koophandel stellen. 

Artikel 4 

WBV - Afdeling Antwerpen vzw werd opgericht voor onbepaalde duur. 

Artikel 5 

De officiële taal van WBV - Afdeling Antwerpen vzw is het Nederlands. 

Artikel 6 

WBV - Afdeling Antwerpen vzw ontzegt zicht iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke of godsdienstige aard. 

TITEL II: LEDEN 

Artikel 7 

§ 1 WBV - Afdeling Antwerpen vzw telt minimum 16 leden maar steeds een veelvoud van vier. 

§ 2 • De kandidaat leden worden voorgedragen door de toetredende clubs die aangesloten zijn bij WBV vzw en die hun zetel hebben binnen de provinciale afdeling (jaarvergadering van de clubs: zie artikel 7bis). • De kandidaturen moeten opgestuurd worden naar de raad van bestuur en moeten aanvaard worden door de algemene vergadering. De mandaten der leden zijn jaarlijks voor 1/4 hernieuwbaar. De duur van het mandaat van de leden bedraagt 4 jaar. 

§ 3 Het ledenregister wordt bewaard op de zetel van de vzw. 

§ 4 Van de leden kan door een beslissing van de raad van bestuur een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden waarvan het bedrag door de raad van bestuur vastgesteld wordt. Zij kan niet meer bedragen dan 25 euro. 

§ 5 Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit WBV - Afdeling Antwerpen vzw door een schrijven te sturen naar de raad van bestuur. Een lid dat geen lid meer is van een toegetreden club van WBV vzw, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Elk lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur en met een tweederde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in de algemene vergadering. 

§ 6 Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van WBV - Afdeling Antwerpen vzw en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

Artikel 7bis 

§ 1 De Jaarvergadering van de clubs heeft als bevoegdheid het kiezen van de kandidaat-leden van de algemene vergadering van de vzw. 

§ 2 De vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de eerste helft van het jaar. § 3 Met het oog op deze verkiezingen dient de raad van bestuur minstens 30 kalenderdagen voor de vergadering de clubs op te roepen en de datum van de verkiezingen bekend te maken. 

§ 4 Om door de jaarvergadering van de clubs te worden voorgedragen, moeten de kandidaten persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in de afdeling waar ze hun kandidatuur stellen. Deze kandidatuur moet minstens 20 kalenderdagen vóór de datum van de jaarvergadering van de clubs, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant "Kandidatuur voor lid van de vzw" gestuurd worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres, samen met een recent "uittreksel uit het strafregister" en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur. Na ontvangst van de kandidaturen moet de raad van bestuur de definitieve agenda versturen, met vermelding van alle geldig ingediende kandidaturen, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de vergadering zal plaatsvinden. De bestuurders worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen (ja of nee-stem). Bij gelijkheid van stemmen is de kandidaat niet verkozen. Ingeval er meer kandidaten zijn dan vacante mandaten, moeten de stemgerechtigden aanduiden wie zij wensen te verkiezen. Men stemt voor maximum evenveel kandidaten als er mandaten te verkiezen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen, ten belope van het aantal vacante mandaten. Geen enkele club mag in de algemene vergadering van de provinciale vzw meer dan vier vertegenwoordigers voor een aantal van 28 leden, meer dan vijf voor een totaal meer dan 25 leden, tellen. Bij een groter aantal kandidaten gaat onder de verkozenen de voorkeur naar degenen die het meeste aantal stemmen hebben behaald. 

§ 5 De jaarvergadering van de clubs zal geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde clubs. Elke club van WBV vzw heeft een gewogen stemrecht, a rato van het aantal personen die lid zijn van deze club. Elke club beschikt over één stem per lid dat ten laatste op 31 december van het afgelopen dienstjaar regelmatig bij WBV vzw aangesloten is. Ieder individueel lid heeft recht op één stem. 

§ 6 Clubleden stemmen door bemiddeling van hun voorzitter, die op vertoon van zijn geldige lidkaart van WBV - Afdeling Antwerpen vzw de stembrieven ontvangt, de stemmen uitbrengt en ze persoonlijk deponeert in de daarvoor voorziene stembus. De voorzitter kan ook volmacht tot stemmen verlenen, doch enkel aan een ander lid van zijn club, dat als clublid bij de WBV - Afdeling Antwerpen vzw is aangesloten. Deze volmacht moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris waarvan de handtekeningen geregistreerd zijn bij de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen vzw. Deze volmacht moet voor aanvang van de vergadering aan het dienstdoend secretariaat bezorgd worden. 

TITEL III - ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 8 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris, bij diens afwezigheid door de penningmeester en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Elk lid kan zich echter door een ander lid van de algemene vergadering op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één en dient voor aanvang van de algemene vergadering afgegeven te worden aan degene die de vergadering voorzit. 

Artikel 9 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor 

 het wijzigen van de statuten 

 het benoemen en afzetten van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester 

 het benoemen en afzetten van de bestuurders 

 het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend 

 het benoemen en afzetten van de verificateurs van de rekeningen 

 het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen 

 het vrijwillig ontbinden van de vereniging 

 het uitsluiten van een lid 

 kwijting verlenen aan de bestuurders, de verificateurs en de commissarissen 

 omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk 

 alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen 

Artikel 10 

§ 1 De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van WBV - Afdeling Antwerpen vzw dit vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. 

§ 2 Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, hetzij op initiatief van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van 1/5 van de leden. Verzoek per aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn. 

§ 3 Alle leden worden per gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering zal plaatsvinden. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

§ 4 De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur, en een volmacht. 

§ 5 Elk voorstel ondertekend door minstens 1/20 van de leden wordt eveneens op de agenda geplaatst. 

§ 6 Elke wijziging van deze statuten kan slechts uitgevoerd worden na goedkeuring door de algemene vergadering van WBV vzw. 

Artikel 11 

§ 1 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid, behoudens wettelijke of statutaire afwijking. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 

§ 2 In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van WBV - Afdeling Antwerpen vzw, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. 

Artikel 12 

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de persoon die de vergadering voorzit en door de secretaris of de verslaggever en die opgenomen worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Vóór opname in het register worden de ontwerpnotulen per mail bezorgd aan degenen die aanwezig waren op de vergadering. Zij dienen binnen de 8 kalenderdagen opmerkingen formuleren, waarvan zij wensen dat ze worden toegevoegd aan de notulen. De definitieve notulen worden opgenomen in het register en nogmaals per mail bezorgd aan de aanwezigen.                                                                                                                                                        Leden hebben het recht om, op de zetel van de vzw, inzage van de notulen te vragen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur en alle beslissingen omtrent personen die een mandaat hebben, alsook van het register der leden en alle boekhoudkundige stukken. Belanghebbende derden kunnen tevens op de zetel inzage krijgen in de notulen van de algemene vergadering en dit op schriftelijk verzoek aan de voorzitter. 

TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 13 

§ 1 WBV - Afdeling Antwerpen vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 10 bestuurders. Het aantal bestuurders dient steeds kleiner te zijn dan het aantal leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. 

§ 2 De voorzitter, de ondervoorzitter de secretaris en de penningmeester van de raad van bestuur, die tevens voorzitter, de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn van WBV - Afdeling Antwerpen vzw, worden eveneens verkozen door de algemene vergadering. Deze functies zijn niet verenigbaar. Het ontslag van de voorzitter, ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester kan door een aangetekend schrijven aan de algemene vergadering. Ze kunnen uit hun functie ontzet worden door een beslissing van de algemene vergadering. 

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

§ 4 De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk leden van de algemene vergadering zijn. 

§ 5 De bestuurders oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Er worden beslissingen getroffen bij gewone meerderheid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 

§ 6 Derden kunnen naar de raad van bestuur uitgenodigd worden en zetelen er met raadgevende stem. 

Artikel 14 

§ 1 De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herkiesbaar. 

§ 2 Indien om één of andere reden, in de loop van het dienstjaar in de raad van bestuur een mandaat van bestuurder vrijkomt, zal de raad van bestuur blijven zetelen met volledige bevoegdheden tot de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, die een nieuw lid kan verkiezen voor de termijn van het vrijgekomen mandaat. Om door de algemene vergadering verkozen te worden, moeten de kandidaten voor de raad van bestuur persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in de afdeling waar ze hun kandidatuur stellen. Met het oog op deze verkiezingen dient de raad van bestuur minstens 30 kalenderdagen voor de algemene vergadering de leden op te roepen en de datum van de verkiezingen bekend te maken. De kandidatuur moet minstens 20 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering opgestuurd worden, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant "kandidatuur raad van bestuur" aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres, samen met een "uittreksel uit het strafregister" en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur. Na ontvangst van de kandidaturen moet de raad van bestuur de definitieve agenda versturen, met vermelding van alle geldig ingediende kandidaturen, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden. De bestuurders worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen (ja of nee-stem). Bij gelijkheid van stemmen is de kandidaat niet verkozen. Ingeval er meer kandidaten zijn dan vacante mandaten, moeten de stemgerechtigden aanduiden wie zij wensen te verkiezen. Men stemt voor maximum evenveel kandidaten als er mandaten te verkiezen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen, ten belope van het aantal vacante mandaten. Wanneer door vrijwillig ontslag, overlijden of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een aangetekend schrijven in die zin te richten aan de raad van bestuur van WBV - Afdeling Antwerpen vzw. 

Artikel 15 

§ 1 De voorzitter of de secretaris roept de raad van bestuur samen. Op vraag van minstens 1/4 leden van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur ook samengeroepen worden. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geldig voorgezeten door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris en bij diens afwezigheid door de penningmeester, bij diens afwezigheid door het aanwezige lid van het dagelijks bestuur met het langste ononderbroken mandaat. Het aantal dienstjaren wordt bepaald bij de eerste vergadering. 

§ 2 De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard. 

§ 3 Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en door de secretaris of de verslaggever en worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en een lid van het dagelijks bestuur. Vóór opname in het register worden de ontwerpnotulen per mail bezorgd aan degenen die aanwezig waren op de vergadering. Zij dienen binnen de 8 kalenderdagen opmerkingen formuleren, waarvan zij wensen dat ze worden toegevoegd aan de notulen. De definitieve notulen worden opgenomen in het register en nogmaals per mail bezorgd aan de aanwezigen. 

Artikel 16 

§ 1 De raad van bestuur leidt de zaken van WBV - Afdeling Antwerpen vzw en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het uitvoeren van alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ... 

§ 2 Ten aanzien van derden is WBV - Afdeling Antwerpen vzw slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur. Personen die namens de raad van bestuur optreden, zijn ten aanzien van derden niet tot enige verantwoording verplicht van enig besluit of van enige machtiging. 

§ 3 De raad van bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit dat tevens goedgekeurd dient te worden door de raad van bestuur van Wielerbond Vlaanderen v.z.w.. Elke wijziging van het huishoudelijk reglement dienen eveneens goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van de raad van bestuur. 

TITEL V - DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 17 

§ 1 Het dagelijks bestuur van WBV - Afdeling Antwerpen vzw is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de vereniging, aangevuld met een aantal leden aangeduid door de raad van bestuur. 

§ 2 De duur van de functies binnen het dagelijks bestuur bedraagt 4 jaar en is verlengbaar. Een lid van het dagelijks bestuur kan ontslag nemen uit zijn functie door een aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur van WBV - Afdeling Antwerpen vzw. De Algemene Vergadering kan met een eenvoudige meerderheid van stemmen overgaan tot het ontslag van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester. De raad van bestuur kan met een eenvoudige meerderheid van stemmen overgaan tot het ontslag van de door haar aangeduide leden van het dagelijks bestuur. 

§ 3 De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij oefenen hun mandaat als college uit. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid van stemmen.. 

§ 4 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagdagelijks bestuur van de afdeling. Het heeft al de bevoegdheden die hem door de raad van bestuur worden toevertrouwd. De raad van bestuur draagt, voor bepaalde dagdagelijkse beleidshandelingen en -taken zijn bevoegdheid over aan het dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur verstaat men de macht om bestuurshandelingen te stellen die inherent zijn aan de behoeften van het dagelijks bestaan van de v.z.w. of aan deze waarvoor de noodzaak van een dringende oplossing geen interventie vanwege de raad van bestuur rechtvaardigen. De overdracht van bevoegdheid gebeurt jaarlijks door de raad van bestuur aan het dagelijks bestuur van de v.z.w. tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur na de algemene vergadering van de v.z.w. Bij wijze van voorbeeld, zie hier een onvolledige lijst van bevoegdheden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur 

 Beschikken over de handtekening op de rekeningen van de v.z.w. en het uitvoeren van elke financiële verrichting (eventueel een maximum voorzien). 

 Het aankopen (of het verkopen) van roerende goederen, materieel en gewone waren voor de v.z.w. 

 Het huren van lokalen voor de vereniging en het opzeggen van een huurovereenkomst. 

 Zich belasten met subsidie-, sponsoring- en andere dossiers. 

 Het afsluiten van al dan niet verplichte verzekeringscontracten en het afsluiten van beleggingsovereenkomsten binnen de limieten bepaald door de raad van bestuur. 

 De v.z.w. vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de overheid of elk privaat rechtspersoon (leveranciers en andere). 

 Diverse opdrachtgevers machtigen in functie van omstandigheden en noodwendigheden. 

 Elke beslissing van de raad van bestuur uitvoeren. De overdracht aan het dagelijks bestuur belet niet dat de raad van bestuur zijn statutaire bevoegdheden behoudt. Deze laatste is bovendien verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden door het dagelijks bestuursorgaan waarvan hij de controle verzekert. 

§ 5 De voorzitter van de raad van bestuur maakt ambtshalve deel uit van elke provinciale commissie van de WBV - Afdeling Antwerpen vzw. 

§ 6 Alle mandaten lopen over een termijn van maximum 4 jaar en kunnen niet gecumuleerd worden met andere mandaten dan statutair voorzien. 

TITEL VI - BEGROTINGEN - REKENINGEN - COMMISSARISSEN - VERIFICATEURS 

Artikel 18 

Het boekjaar van WBV - Afdeling Antwerpen vzw loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING 

Artikel 19 

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding besluiten met een aanwezigheid van 2/3 van de leden of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden en met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

Artikel 20 

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de passiva, overgedragen aan de WBV vzw. 

Artikel 21 

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, van toepassing. 

Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 05/05/2014 

Te Nijlen (ondertekening)